Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 35 results:
Filters: Author is Ангелов  [Clear All Filters]
Book Chapter
Фром, Е., 2006. Душевно здравото общество. In Съчинения в 11 тома. София: Захарий Стоянов.
Ангелов, Б., 1978. Климент Охридски – автор на общи служби. In Из старата българска, руска и сръбска литература. София: БАН.
Ангелов, Б., 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. In Из старата българска, руска и сръбска литература. pp. 24–35.
Ангелов, Б., 1958. Сказание за дванадесетте съня на цар Шахаиши. In Из старата българска, руска и сръбска литература. София: БАН, pp. 145–151.
Journal Article
Ангелов, А.Г., 2000. Библиография на трудовете на Михаил Виденов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(3), pp.151–165.
Ангелов, А.Г., 1990. Втора национална школа по социолингвистика в Слънчев бряг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.117–118.
Ангелов, Б., 1984. За едно неиздирено съчинение на Йоан Екзарх. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), pp.115–117.
Ангелов, Б., 1980. Кирил и Методий в старата руска литература (ХІ–ХІV в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(4), pp.8–18.
Ангелов, А.Г., 1995. Международен семинар по Политика на езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), pp.133–135.
Ангелов, А.Г., 1998. Митарствата на няколко думи. Българска реч, 4(1), pp.37–39.
За думите джендем, карат, цитрус, портокал.
Ангелов, Д., 1988. Нов труд върху живота и делото на Марин Дринов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), pp.120–123.
Ангелов, Б., 1982. Паисий Хилендарски и идеята за славянско единство. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(3), pp.184–187.
Ангелов, А.Г., 1997. Пета международна конференция по прагматика в Мексико (1996). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), pp.161–162.

Pages

Subscribe to Syndicate