Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 33 results:
Filters: Author is Ангелов  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Ангелов, А.Г., 1990. Втора национална школа по социолингвистика в Слънчев бряг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.117–118.
Ангелов, Б., 1982. Паисий Хилендарски и идеята за славянско единство. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(3), pp.184–187.
Ангелов, А.Г., 1998. Митарствата на няколко думи. Българска реч, 4(1), pp.37–39.
За думите джендем, карат, цитрус, портокал.
Ангелов, А.Г., 1992. Списание Македонски преглед е възстановено. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.103–105.
Ангелов, Б., 1984. За едно неиздирено съчинение на Йоан Екзарх. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(1), pp.115–117.
Ангелов, П., 1985. Принос към дипломатическата история на Древна Русия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, pp.138–140.
Ангелов, П., 1985. Принос към дипломатическата история на Древна Русия. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, pp.138–140.
Ангелов, А.Г., 1995. Международен семинар по Политика на езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), pp.133–135.
Ангелов, Д., 1980. Богомилството в България, София: Наука и изкуство.
Ангелов, Б., 1958. Сказание за дванадесетте съня на цар Шахаиши. In Из старата българска, руска и сръбска литература. София: БАН, pp. 145–151.
Ангелов, Б., 1967. Някои житийни текстове за Кирил и Методий. In Из старата българска, руска и сръбска литература. pp. 24–35.
Ангелов, Д., 1988. Нов труд върху живота и делото на Марин Дринов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), pp.120–123.

Pages

Subscribe to Syndicate