Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Алмалех  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Алмалех, М., 1999. Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(4), pp.5–30.
Subscribe to Syndicate