Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Алексиева  [Clear All Filters]
Journal Article
Алексиева, Б., 1992. Английската и българската екзистенциална конструкция – резултат от прилагането на различни когнитивни модели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), pp.84–91.
Алексиева, Н., 2002. В памет на професор Ян Фирбас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(1), pp.168–169.
Алексиева, Б., 1990. Връзката между екзистенциалните и сензорните изречения (върху англо-български материал). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.14–21.
Алексиева, Н., 1991. Десèн и дизайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), pp.15–23.
Алексиева, Б., 1986. Леонид С. Бархударов (1923–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.131–132.
Алексиева, Б., 1977. Подчинени предикативни единици в английски и български език (Subordinate predication units in English and Bulgarian). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(4–5), pp.3–43.
Алексиева, Б. & Димова, Е., 1978. Постиженията на Съветската наука в теорията на превода. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(5), pp.95–96.
Subscribe to Syndicate