Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 10 results:
Filters: Author is Алексиева  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Алексиева, Н., 2002. В памет на професор Ян Фирбас. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(1), pp.168–169.
Алексиева, Б., 1990. Връзката между екзистенциалните и сензорните изречения (върху англо-български материал). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.14–21.
Д
Алексиева, Н., 1991. Десèн и дизайн. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), pp.15–23.
Л
Алексиева, Б., 1986. Леонид С. Бархударов (1923–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.131–132.
Subscribe to Syndicate