Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6 results:
Filters: Author is Александров  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
А
Александров, А., 1983. Една типологична особеност на българския и унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), pp.42–46.
Александров, Е., 1991. Интронизирането на княз Симеон – 893 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(3), pp.10–17.
Александров, Е., 1992. Правен характер на Брашовската грамота от ХІV в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(4), pp.88–97.
Subscribe to Syndicate