Skip to content Skip to navigation

Имперфективация със суфикс –ува при глаголите от 1 спр. в говора на село Беласица, Петричко

TitleИмперфективация със суфикс –ува при глаголите от 1 спр. в говора на село Беласица, Петричко
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsВелкова, Й
JournalБългарска реч
Volume17
Issue2
Pagination85 – 98
Publication Languagebul
Citation KeyВелкова2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate