Skip to content Skip to navigation

А. Ефтимова - Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2010

TitleА. Ефтимова - Винаги малко повече. Наречия за количество и време в обучението по български език като чужд. Унив. изд. „Св. Климент Охридски", София, 2010
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsМихайлова-Сталянова, Н
JournalБългарска реч
Volume17
Issue1
Pagination67-68
Publication Languagebul
Citation KeyМихайлова-Сталянова2011a
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate