Skip to content Skip to navigation

Езикови и стилови особености на деловата кореспонденция в неправител­ствени организации в България

TitleЕзикови и стилови особености на деловата кореспонденция в неправител­ствени организации в България
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsКолева, Т
JournalБългарска реч
Volume17
Issue2
Pagination58-64
Publication Languagebul
Citation KeyКолева2011a
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate