Skip to content Skip to navigation

Краят на философията и задачата на мисленето, прев. Христо Тодоров, в: Id., Същности, София, ГАЛ-ИКО, 1999.

TitleКраят на философията и задачата на мисленето, прев. Христо Тодоров, в: Id., Същности, София, ГАЛ-ИКО, 1999.
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1999
AuthorsХайдегер, М
TranslatorТодоров, Х
Book TitleСъщности
PublisherГал-Ико
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyХайдегер1999
Subscribe to Syndicate