Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Стоянов, М. & Кодов, Х., 1964. Опис на славянските ръкописи в Народна библиотека „Кирил и Методий”, София: Издателство на Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Включва индекси.
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
Николаева, Т.М., 2000. От звука к тексту, Москва: Языки русской культуры.
Рикьор, П., 2000. От текста към действието, София: Наука и изкуство.
Райнова, И., 1993. От Хусерл до Рикьор, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски".
Левченко, M., 1956. Очерки по истории русско-византийских отношений, Москва: Издательство Академии наук СССР.
Сочиненiе Алберта, Главнаго повара Кардинала Феша, перевод сфранцузскаго. Второе пополненное издание

Pages

Subscribe to Syndicate