Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Линца, Е., 1979. Румънско-български морфемен анализ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), pp.3–6.
Бояджиев, Ж., 2004. Рудолф Енглер (1930–2003). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 29(1), pp.127–128.
Симеонова, Х., 1982. Рубен Иванович Аванесов (1902–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.98–99.
Симеонова, Х., 1982. Рубен Иванович Аванесов (1902–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.98–99.
Брезински, С., 1995. Романя не е Румъния. Българска реч, 1(4), pp.27–28.
Янакиев, М., 1982. Роман Якобсон (1896–1982). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(6), pp.79–81.
Бъчваров, Я., 1991. Роман Мразек (1921–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 16(1), pp.124–125.
Дограмаджиева, Е., 1993. Ролята на л. 165 в състава на Савина книга. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(4), pp.16–21.
Вилюман, В.В. & Соболева, П.А., 1979. Ролята на дълбоката и повърхностната структура при контрастивните изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), pp.3–12.
Доклади от Единадесета конференция по социолингвистика „Езикът във времето и пространството“, посветена на 100-годишнината от рождението на професор Стойко Стойков, София, 26 – 27.10.2012 г.
Миланов, М., 1997. Роже Бернар – In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21, pp.3–8.
Цончев, Д., 1948. Родопски крепости южно от Перущица. Известия на Българското историческо дружество, 22-24, pp.249–260.
Мошев, А., 2008. Родовото име Дуло – произход и значение (Една хипотеза). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(1), p.–35.
Ликова, Ю., 1983. Родно място. Жената днес, (1), p.2.
Тишева, Й., 1996. Рогер Гилин (Упсала, Швеция). Българска реч, 2(4), pp.36–38.
Костова, К., 1985. Ритмични структури в Кирило-Методиевите преводи. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9(4), pp.79–90.
Стефова, Л., 1999. Речник на Солунската легенда по пет преписа. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 23(2), pp.53–77.

Pages

Subscribe to Syndicate