Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2008
Славова, Т., 2008. Йоан Екзарх. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 243–246.
Стойкова, А., 2008. Константин Преславски. In А. Милтенова, ed. История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 240–245.
Бьоргер, Г. & Манова, М., 2008. Контактно-лингвистични нововъведения в балканологията. Развитие и перспективи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), pp.169–173.
Христова, И., 2008. Кръгла маса „Западна България и източните славяни“. Palaeobulgarica / Старобългаристика, {ХХХII}, pp.126–132.
Парашкевов, Б., 2008. Лексикализирани имена на букви. Българска реч, 14(1), pp.24 – 30.
Младенова, М., 2008. Лешек Мошински. In memoriam. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32, pp.69–72.
Кючуков, Х., 2008. Международен семинар по терминология на езиците на малцинствата. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), p.174.

Pages

Subscribe to Syndicate