Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Холиолчев, Х., 2013. Ръст и растеж. Българска реч, 19(3), pp.111 – 112.
Радев, И., 1982. Ръкописен сборник на Стоян Кованлъшки от 1784 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), pp.78–80.
Съдържа: увод, археографско, кодикологично, палеографско описание. Въз основа на този анализ подлага на съмнение предположението, че автор на ръкописа е Аврам Дмитриевич.
Червенкова, И., 1992. Русско-болгарские лексические аналоги (некоторые наблюдения на базе словарных данных). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), pp.151–156.
Ермоленко, Г., 1988. Русско-белорусско-болгарское соответствие один, адзін, един (опыт статистического анализа). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.14–20.
Васильева, Т., 1990. Русская фразеология в болгарской аудитории. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.37–40.
Крилова, Г., 1980. Руският съюз да и неговите функционални еквиваленти в художествени преводи на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), pp.18–25.
Найденова, Д., 2003. Руският медиевист Ярослав Николаевич Шчапов на 75 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(2), pp.100–106.
Джамбазов, П., 1990. Руски сложни прилагателни имена със съчинителни отношения, образувани от имена на български географски обекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), pp.20–26.
Иванов, С. & Божинова, Ц., 1987. Руската предложно-падежна система в речта на русите в българска езикова среда. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(2), pp.12–18.
, 2001. Руска Гандева (1911–2001). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 26(3), p.171.
Шурбанов, А., 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), p.118.
Шурбанов, А., 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), p.118.
Сефтерски, Р., 1993. Рунически надписи от село Чукурово, Софийско. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.84–89.
Ралева, Ц., 1998. Румяна Павлова на 65 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22, pp.121–125.
Бъчваров, Я., 1992. Румяна Милойковa (1950–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), pp.82–83.

Pages

Subscribe to Syndicate