Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2008
Долапчиева, М., 2008. Библиография на трудовете на Борис Парашкевов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), pp.143–151.
Машалова, Е., 2008. Библиография на трудовете на Владимир Георгиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), pp.88–139.
Железарова, Р., 2008. Библиография на трудовете на Лиляна Грозданова. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(1), pp.234–243.
Железарова, Р., 2008. Библиография на трудовете на Христо Стаменов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(3), pp.158–163.
Стоянова, Д., 2008. Българо-румънски речник, София: Наука и изкуство.
Ницолова, P., 2008. Българска граматика : Морфология, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Библиогр. с. 489-523
Димитрова, М., 2008. Дамаскинарска литература. In История на българската средновековна литература. София: Изток-Запад, pp. 729–740.
Михайлова, Б., 2008. Етническата ситуация на Балканите през Античността: лингвистични данни. In Балканите - език, история, култура : Международна научна конференция. Велико Търново: Издателство на Великотърновския университет, pp. 361–369.
Радева, В., 2008. За отговорността пред родния език. Българска реч, 14(2-3), pp.17 – 22.
Ждраков, З., 2008. За подписите на боянския майстор Димитър. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(1), pp.47–68.

Pages

Subscribe to Syndicate