Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Грозданова, Л., 1980. Семантичен анализ на кванторните думи only и само. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(3), pp.26–32.
Маляр, Т.Н. & Селивёрстова, О.Н., 1992. Семантика некоторых пространственных предлогов в русском и английском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(3), pp.118–123.
Попов, К., 1997. Семантика и фоника на думата кураж. Българска реч, 3(3–4), pp.33–34.
Коссек, Н., 1982. Семантика и синтаксис отрицания в евангелии Кохно. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), pp.51–57.
Алмалех, М., 1999. Семантика и синтаксис на словосъчетание от две съществителни в иврит и български „родителна относба“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 24(4), pp.5–30.
Илиева-Балтова, П., 1985. Седми световен конгрес по приложна лингвистика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(5), pp.123–126.
Димитрова-Тодорова, Л., 1990. Седма общополска ономастична конференция в Лодз. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(2), pp.112–114.
Йорданска, Е., 1986. Седма научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение във Велико Търново. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(3), pp.116–118.
Павлов, И., 1980. Седемнайсети софийски летен семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.82–83.
Данчев, А., 1982. Седемнадесетата международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), pp.94–96.
Ничев, А., 1980. Седем етимологии. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(4), pp.33–37.
Мишева, А., 1978. Сегментация на речевия поток. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(6), pp.12–20.
Куфнерова, З., 1980. Сдружение на чешките преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), pp.82–83.
Карпенко, Л., 1998. Священные знаки глаголического алфавита. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 22(3), pp.67–78.
Гагова, Н., 2004. Свещената книга, икона, обред. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28, pp.117–125.

Pages

Subscribe to Syndicate