Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Капинчева, Т., 1994. Славистични четения в София в памет на професор Иван Леков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), pp.103–105.
Бъчваров, Я., 1990. Славистична съпоставителна конференция в Оломоуц. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), p.115.
Стойчева, Р., 1990. Сказуемно определение към допълнението в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.14–21.
Милтенова, А., 1984. Сказание за Сивила. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), pp.44–72.
Ангелов, Б., 1958. Сказание за дванадесетте съня на цар Шахаиши. In Из старата българска, руска и сръбска литература. София: БАН, pp. 145–151.
Шайкин, А.А., 2002. Сица знаменья не на добро. Древняя Русь: Вопросы медиевистики, 3(9), pp.105–109.
Брезински, С., 1999. Системата на съвременните български сказуеми. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), pp.5–34.
Петков, С., 1976. Системата на речевите начини – основа за съпоставително изследване на езиците (Le système des modes de parole – base d’une étude contrastive des langues). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), pp.3–26.
Норман, Б., 1976. Система указательных местоимений в белорусском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.54–62.
Чешко, Е.В., 1983. Система письма Псалтыри Томича. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(4), pp.3-33.
Чешко, Е.В., 1983. Система письма Псалтыри Томича. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(4), pp.3–33.
Чешко, Е.В., 1983. Система письма Псалтыри Томича. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(4), pp.3–33.
Ким, У.Хой, 1997. Система на показателните местоимения в Синайския псалтир. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(4), pp.78–87.
Барт, Р., 2003. Система моды. Статьи по семиотике культуры, Москва: Издательство им. Сабашниковых.
Кабакчиев, К., 1983. Синтактичният модел „V + О“,контекстуален маркер на перфективност в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), pp.34–41.
Петрова, Г., 2005. Синтактични ограничения на рефлексива си. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 551-556.
Лесневская, Д., 1985. Синтактична синонимия при изразяване на изяснителни и целеви отношения в руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), pp.27–33.
Периклиев, В., 1983. Синтактична нееднозначност в българския и английския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.26–34.
Норман, Б., 1979. Синтактичен каузатив в българския, руския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.23–30.
Норман, Б., 1976. Синтаксическое значение и перевод с языка на язык. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.46–53.

Pages

Subscribe to Syndicate