Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Съдържа произведения на Чавдар Мутафов, Владимир Полянов, Георги Райчев, Константин Константинов, Светослав Минков. ХУдожник: Владимир Генадиев
Стоянов, Ж., 1993. Идеите за историята : ХХ век, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Ериксън, Е., 1996. Идентичност, младост и криза, София: Наука и изкуство.
Фотоипно издание на публикуваната от Т. С. Морозов през 1880 г. книга от поредицата Издания Общества древней письменности, № 55
Цицерон, М.Тулий, 1983. Избрани писма Н. Георгиева, ed., София: Народна култура.
Маринов, Д., 1984. Избрани произведения, София: Наука и изкуство.
Тодоров, Илия ред., Радевски, Христо В. съст.
Русо, Ж.-Ж., 1988. Избрани съчинения, София: Наука и изкуство.
Цвайг, С., 1989. Избрани творби в пет тома, София: Народна култура.
Димитрова, Е., 2001. Изгубената история, София: Боян Пенев.
Прев. от англ. Росен Люцканов
Върху материал от прозата на Петер Алтенберг, Артур Шницлер, Йозеф Рот и преводите им на български език
Маринов, А. & Петрова, Н. eds., 1983. Инвентарни описи на лични фондове, Пловдив: Окръжен държавен архив – Пловдив.
Георгиев, В.И., 1932. Индоевропейските гутурали, София: Софийски университет.

Pages

Subscribe to Syndicate