Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
1976
Лингорска, Б., 1976. Към въпроса за функционално-семантичните съответствия на българския плусквамперфект в полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.83–97.
Редакционна, C.L., 1976. Материали от българо-полската конференция Глаголът в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), pp.5–6.
Павлова, Р., 1976. Международен симпозиум на русисти за съпоставителни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), pp.95–103.
Молхова, Ж., 1976. Международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), pp.100–106.
Гиндин, Л.А., 1976. Некоторые вопросы древнего балканского субстрата и адстрата. In В. Д. Королюк, ed. Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев : Методология и историография. pp. 48 – 67.
Павленко, Н.А. & Павленко, Н.Н., 1976. Номина агентис в българския език в сравнение с данните от белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.63–69.
Калюта, А.М., 1976. Някои асоциативни връзки при названията на лица в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.17–20.
Попова, А., 1976. Някои полски модaлни конструкции и техните български съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.128–148.
Редакционна, C.L., 1976. О преподавании болгарского языка в БГУ им. В. И. Ленина. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.179–180.
Плотников, Б.А., 1976. Однокоренная лексика болгарского и белорусского языков (Еднокоренна лексика в българския и белоруския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, І(5), pp.70–74.
Радева, С. & Майхровски, Й., 1976. Полските глаголи за движение с представки od-, wy-, po- и техните български съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.149–169.
Лингорска, Б., 1976. Предстоящи прояви на българските слависти в областта на съпоставителните проучвания на славянските езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), pp.108–109.
Куцаров, И., 1976. Преизказните форми в съвременния книжовен български език и съответствията им в полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.56–64.
Редакционна, C.L., 1976. Препоръки на участниците в симпозиума Белоруско-български тилологически и генетически езикови връзки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.181–183.
Манчев, К., 1976. Принципи на типологичното изследване на езика (Principes de l’étude typologique du langage). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), pp.40–57.
Бенатова, П., 1976. Работна група за съпоставителни изследвания при Института за чуждестранни студенти „Г. А. Насър“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), pp.97–99.

Pages

Subscribe to Syndicate