Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Ташевска, С., 1990. За функционалните еквиваленти на английското сегашно перфектно време в българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), pp.19–27.
Тачева, В., 2014. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. In Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистично дружество, pp. 72 – 83.
Тахиаос, А.-Е., 2001. Отзвуци от Българското възраждане в славянските ръкописи на руския манастир „Св. Пантелеймон” в Света гора. - . In В памет на Петър Динеков : Традиция, приемственост, новаторство. София: БАН, pp. 66-74.
Тасева-Рангелова, К. & Герганов, Е., 1979. Асоциативна сила на 236 произнесени английски думи за носителите на българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), pp.18–32.
Изд. подготв. от Л. Тасева и М. Йовчева. Подбор на гр. текст Т. Илиева.
Доклади от международната конференция, София, 7-9 юли 2005
Танчева, Т., 1992. Към проблема за семантичното усвояване на лексикалните заемки. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), pp.22–27.
Библиогр. с. 352-360 ; Азб. показалец
Табов, Й. & Тодоров, Н., 2007. Кръст с влашки надпис на жупън Костандин. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 31(2), pp.76–82.
Табов, Й. & Тодоров, Н., 2006. „Архаичният“ надпис на Големия каменен кръст. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(3), pp.88–99.

Pages

Subscribe to Syndicate