Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
1976
Супрун, А.Е., 1976. Белорус. диал. жураць ‘пригорать, обугливaться’. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.74–78.
Муталимова, М.А., 1976. Дательный самостоятельный в древнеболгарском и в старобелорусских переводах. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.41–45.
Молхова, Ж., 1976. Девета международна конференция по полско- английски контрастивни изследвания. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), pp.104–107.
Редакционна, C.L., 1976. Дискусии по докладите от българо-полската конференция Глаголът в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(3), pp.84–107.
Подбор, превод, увод и коментар М. Киселинчева
Иванчев, С., 1976. Един неописан семантико-словообразователен глаголен модел в съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.19–30.
Иванчев, С., 1976. Един сравнително нов семантико-словообразователен тип глаголи в съвременния български и белоруски език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.111–115.
Кънчев, И., 1976. За езиковия контакт между системи с различна структура. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(6), pp.27–45.
Бъчваров, Я., 1976. За някои особености на словореда в българския и белоруския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.105–110.
Данчев, А., 1976. За някои страни на съпоставителните изследвания (On some aspects of contrastive linguistic studies). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(1), pp.6–26.
Лашкова, Л. & Куева-Шверчек, Л., 1976. За някои функционални съответствия на българския определителен член в белоруски. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.139–148.
Иванова, М., 1976. За превода на полските деепричастия на български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(2), pp.5–9.
Димитрова, Л., 1976. За сказуемото в руски и български научен текст (О сказуемом в русском и болгарском научных текстах. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 1(6), pp.46–60.
Шишманов, И., 1976. Иван Вазов. Спомени и документи, София: Български писател.
Буюклиев, И., 1976. Из историята на относителното подчинение в белоруски и български. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.96–104.
Михневич, А.Е., 1976. Именные количественные словосочетания в белорусском языке на фоне болгарского. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.34–40.
Толстой, Н.И. & Толстая, С.М., 1976. К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.79–87.
Мартынов, В.В., 1976. К интерпретации белорусско-болгарских изолекс (Към интерпретацията на белоруско-българските изолекси). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.27–28.
Цыхун, Г.А., 1976. К проблематике белорусско-болгарских языковых связей (Към проблематиката на белоруско-бьлгарските езикови връзки). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.88–95.
Куцаров, И., 1976. Категорията непреизказност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.126–138.

Pages

Subscribe to Syndicate