Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Паси, И., 1993. Смешното, София: Университетско издание „Св. Климент Охридски“.
Христова-Шомова, И., 2012. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Христова-Шомова, И., 2004. Служебният апостол в славянската ръкописна традиция, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Патриархия, М. ed., 1996. Служе́бникъ, Издательство Московской Патриархии ; ВЕГА принт.
Попов, Г., 2003. Служби за Кирил и Методий - старобългарски. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 652–666.
Мечкова-Атанасова, З., 1988. Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), pp.16–22.
Коларова, М., 2007. Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа глагол + съществително име в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), pp.24–31.
Радева, Х., 2010. Словото е началото на всички начала. Българска реч, 16(1-2), pp.24 – 26.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Парашкевов, Б., 1990. Словообразувателни парадигми при интернационализмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.248–252.
За правописа на наречията, образувани от прибавяването на предлог към други части на речта.

Pages

Subscribe to Syndicate