Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тимонина, Е., 1978. Дателни местоимения (количествен анализ на употребата им в различни типове руски и български текстове). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(3), pp.45–57.
Тимонина, Е., 1983. Дателни местоимения в български и руски диалог (опит за количествен анализ на честотата на употребата им). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.5–25.
Тимко, Н.В., 2010. К вопросу о передаче культурной специфики текста в переводе. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета, 1, pp.61-66.
Тилков, Д., 1977. Контрастивни фонетични изследвания в Софийския университет „Климент Охридски“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(1–2), pp.237–239.
Тилков, Д. & Мишева, А., 1978. Вътрешноприсъщи характеристики на гласните. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.3–10.
Тик, Л., 2015. Котаракът в чизми. Литературен вестник, 20, pp.10-11.
Терзийска, Л., 1981. Иван Билодид (1906–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.86–87.
Терзийска, Л., 1981. Иван Билодид (1906–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(6), pp.86–87.
Теодоров-Балан, А., 1999. Езикова култура. Българска реч, 5(4), pp.12–13.
Теодоров-Балан, А., 1934. Кирилъ и Методи, София: Придворна печатница.
Теодоров-Балан, А., 1919. Св. Иван Рилски и неговият манастир на Й. Иванов. Известия на българското археологическо дружество, (6), pp.174–176.
Тенев, Д., 2012. Фикция и образ. Модели, Пловдив: Жанет 45.
Тенев, Д., 2015. Той, тя и котката. Литературен вестник, 20, p.5.

Pages

Subscribe to Syndicate