Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тодоров, В., 1984. Двадесет и първият летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), p.124.
Отзив за: Стефан Брезински. Кратък български синтаксис. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 1995.
Тишева, Й., 1992. Библиография на трудовете на Стефан Брезински. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(1), pp.104–117.
Тишева, Й., 2001. Професор Петър Пашов. Българска реч, 7(2), pp.7–8.
Тишева, Й., 1997. За един динамичен синтактичен модел. Българска реч, 3(1–2), pp.27–29.
Тишева, Й. et al., 2013. Граматика и устна реч, София: Фондация „Фокус“.
Тишева, Й., 2000. За вариативността на един тип сложни съчинени изречения в българския и норвежкия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 25(1), pp.5–15.
Тишева, Й., 2013. Структура на разговора. Българска реч, 19(3), pp.11 – 19.
Тишева, Й., 1996. Рогер Гилин (Упсала, Швеция). Българска реч, 2(4), pp.36–38.
Тишева, Й. & Шопов, Р., 2005. Езикови модели за означаване на всекидневното пространство на града. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 594-615.
Тишева, Й., 1998. Пак за езика на вестниците. Българска реч, 4(3–4), pp.27–29.
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
Тихова, М., 1989. Към синтаксиса на Римския патерик. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 13, pp.45–52.

Pages

Subscribe to Syndicate