Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2009
Баракова, П. & Радева, Б., 2009. Другите прилагателни имена. Българска реч, 15(1-2), pp.44 – 57.
Славейков, П., 2009. Душата на художника. In Е. Сугарев, ed. Критическото наследство на българския модернизъм. София: Боян Пенев, pp. 13–19.
Виденов, М., 2009. Един интересен правописен казус. Българска реч, 15(3), pp.98 – 101.
Велчева, Б., 2009. Една странна диалектна дума. Българска реч, 15(1-2), p.110.
Михайлов, К., 2009. Езиковедската проблематика в две международни славистични конференции. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 34(2), pp.133–135.
Коева, С., 2009. Езикови ресурси и компютърни програми с приложениe в лингвистичните изследвания. In IT наръчник за хуманитаристи. Пловдив: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, pp. 30–53. Available at: http://dcl.bas.bg/PDF/LanguageResources.pdf [Accessed 20.10.2014AD].
Холиолчев, Х., 2009. За русизмите преди и след .. Българска реч, 15(1-2), pp.100 – 103.
Anon., 2009. Закон за културното наследство. В сила от 10.04.2009 г., Народно събрание на Република България. Available at: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135623662.
Минчев, Г., 2009. Избрани трудове на Александър Наумов на италиански език. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(4), pp.101–106.

Pages

Subscribe to Syndicate