Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Томова, Е., 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.156–160.
Томова, Е., 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.121–124.
Томова, Е., 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, pp.101–104.
Томова, Е., 1985. Международен научен форум за Григорий Цамблак. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, pp.124–129.
Томанова, В., 2005. Мерните единици в китайския език (в съпоставка с българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(1), pp.22–31.
Толстой, Н.И. & Толстая, С.М., 1976. К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.79–87.
Толева, П., 2014. Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и практики. Годишник на Регионалния исторически музей – Пловдив, 12, pp.33–44.
Тодорова-Маринова, В., 1996. Фонологичните системи на хинди и на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(2), pp.13–24.
Тодорова, Е., 1986. Радослав Мутафчиев (1914–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), pp.127–128.
Тодорова, Д., 2011. Чуждиците в преводните текстове. Българска реч, 17(2), pp.106-108.
Тодорова, М., 1997. Трети софийски славистични четения Лингвисти- ка и поетика (24–26 май 1996 г.). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(1), pp.128–129.
Тодорова, Е., 1986. Радослав Мутафчиев (1914–1985). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 11(2), pp.127–128.
Тодоров, А., 1990. Псалмы новой части Бычковской псалтыри (Sin. 6/N). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14(1), pp.49–71.
Тодоров, П., 1979. Събрани съчинения, София: Български писател.
Тодоров, В., 1983. Двадесетият летен ceминap по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(1), pp.123–124.

Pages

Subscribe to Syndicate