Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Book
Иванов, Й., 1970. Български старини из Македония 3rd ed., София: Наука и изкуство. Available at: http://kroraina.com/NI/JI-BSM.djvu.
Фототипно изд. от 2-то издание от 1931 г.
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
Андрейчин, Л. et al., 2006. Български тълковен речник 4th ed. Д. Попов, ed., София: Наука и изкуство.
Енчев-Видю, И., 1994. Българският народен кръст, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Дойнов, П., 2011. Българският соцреализъм 1956, 1968, 1989, Норма и криза в литературата на НРБ, София: Институт за изследване на близкото минало.
Фром, Е., 1992. Бягство от свободат, София: Христо Ботев.
Карима, А., 1905. В Париж: Скици, Тутракан: Мавродинов.
Дечев, С., 2010. В търсене на българското: конструиране на национална идентичност, София: Институт за изследване на изкуствата.
Немиров, Д., 2001. Великият чичо : Разкази, София: Военно издателство.
Мерло-Понти, М., 2000. Видимото и невидимото, София: Критика и хуманизъм.
Венелин, Ю., 1840. Влахо-българскiя или дако-славянскiя грамоты, Санкт-Петербург: Издателсьтво Императорской Российской академии.

Pages

Subscribe to Syndicate