Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тотев, Т., 1988. Епиграфски свидетелства за старобългарската писменост. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), pp.83–92.
Тотев, К., 1997. Още веднъж за кръста на севаст Берислав от Трапезица. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(1), pp.39–47.
Тот, И., 1980. К изучению одноеровых памятников ХІ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), pp.26–29.
Тот, И., 1984. К изучению русской редакции древнеболгарского языка. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), pp.93–98.
Тот, И., 1981. Константин-Кирил като философ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), pp.33–35.
Тот, И., 1994. К вопросу о кирилло-мефодиевской традиции в Венгрии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), pp.3–10.
Тот, И., 1984. Славяно-български заемки в унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.28–36.
Тот, И., 1977. Кирилло-Мефодиевские традиции в средневековой Венгрии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(4), pp.20–25.
Тот, И., 1983. Болгарское четвероевангелие в Будапеште. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), pp.3–13.
Тот, И., 1977. К изучению именных форм среднеболгарских памятников. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(1), pp.55–64.
Тончева, Е., 1983. Първа научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.95–98.
Томова, Е., 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.121–124.
Томова, Е., 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, pp.101–104.
Томова, Е., 1985. Международен научен форум за Григорий Цамблак. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, pp.124–129.

Pages

Subscribe to Syndicate