Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Буюклиев, И., 1981. Старобългарският език и старите западнославянски книжовни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.35–41.
Младенова, М., 1983. Старобългарският глагол рачити. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), pp.91–94.
Славова, Т., 2005. Старобългарските релативи в исторически аспект. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(4), pp.64–74.
Иванова-Мирчева, Д. ed., 2009. Старобългарски речник, София: Валентин Траянов.
Давидов, А., 1996. Старобългарска лексикология, Велико Търново: Университетско издателство „Свв. Кирил и Методий“.
Супрун, А., 1977. Староболгарское съторице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(1), pp.49–54.
Чолева­-Димитрова, А., 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), pp.97–111.
Чолева­-Димитрова, А., 2000. Старинните лични имена в микротопонимията. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(2), pp.97-111.
Димитрова-Тодорова, Л., 1986. Старинни географски названия в Поповско. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(3), pp.98–102.
Попов, Г., 1980. Стари български ръкописи в библиотеката на Българската академия на науките. In Вековни български езикови традиции. София, pp. 113–116.
Колева, К., 1997. Старата българска дума ЛОШЧИКА. Българска реч, 3(3–4), pp.37–38.
Кабакчиев, Ю., 1978. Станчо Ваклинов (1921–1978). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 2, p.98.
Селимски, Л., 1989. Станислав Скорупка (1906–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.125–126.
Селимски, Л., 1989. Станислав Скорупка (1906– 1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.125–126.
Хеншел, Х. et al., 1980. Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), pp.3–17.

Pages

Subscribe to Syndicate