Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Петков, М., 2005. Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), pp.26–40.
Рецензия за [ibib]Попов1985[/ibib]
Херей-Шиманска, К., 1980. Старобългарското вощага. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), pp.75–78.
Годишник на Духовната академия, 1954–1955
Буюклиев, И., 1981. Старобългарският език и старите западнославянски книжовни езици. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.35–41.
Младенова, М., 1983. Старобългарският глагол рачити. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(1), pp.91–94.
Славова, Т., 2005. Старобългарските релативи в исторически аспект. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(4), pp.64–74.
Супрун, А., 1977. Староболгарское съторице. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(1), pp.49–54.

Pages

Subscribe to Syndicate