Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шуманова, Н. et al., 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Шумкова, Л., 2006. „Българи от старо време“ и „Чичовци“ - близости и отдалечавания. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Политики на различието, езици на близостта. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 42-55.
Шурбанов, А., 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), p.118.
Шурбанов, А., 1990. Руси Русев (1900–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), p.118.
Шушлина, В., 2013. Функции на обръщението. Българска реч, 19(3), pp.42 – 49.
Щ
Щайнке, М., 2003. Времето. Българска реч, 9(1), pp.54–55.
Стихотворение
Щайнке, К., 2001. За отговорността на филолога. Българска реч, 7(2), pp.9–12.
Щайнке, К., 1984. Наблюдения върху употребата на причастието в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.5–10.
Щепкин, В.Н., 1903. Саввина книга, Санкт-Петербург: Императорская Академия наук.
Щепкин, В.Н., 1967. Русская палеография 2nd ed., Москва: Наука.
1. изд. Учебник русской палеографии. Москва, 1918.
Щернеман, Р., 1978. Конфронтативна лингвистика, частна граматика и теория на езика. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(1), pp.19–29.
Щернеман, Р., 1981. Втори международен семинар на лингвистите от катедрите по германистика в ГДР. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.136–137.
Щипков, А., 2002. Религиозная журналистика — журналистика экспертная. Religare.ru: Портал „Религия и СМИ“. Available at: http://www.religare.ru/2_1260.html [Accessed 20.10.2014AD].

Pages

Subscribe to Syndicate