Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ш
Шанова, З., 1991. Международный семинар, посвященный изучению Библии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15, pp.109–111.
Шатковски, Я., 1997. Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.13–28.
Шаур, В., 1988. За произхода на старобългарската дума болꙗринъ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(1), pp.115–121.
Шаур, В., 1988. За произхода на старобългарската дума боляринъ. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(1), pp.115–121.
Шаур, В., 1990. Франтишек Копечни (1909–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.119–120.
Шаур, В., 1990. Франтишек Копечни (1909–1990). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(3), pp.119–120.
Шверчек, Л., 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.7–15.
Шверчек, Л., 1990. Библиография на трудовете на проф. Куйо Куев (1934–1989). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.7–15.
Шверчек, Л., 1978. Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 3(2), pp.94–95.
Шевчук, О.П., 2002. Пролог XIII в. (РГАДА. Тип. 156) — древнейшая псковская рукопись. Древняя Русь: Вопросы медиевистики, 3(9), pp.79–87.
Шиваров, Н., 1994. Взаимни трудове и общ възход. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(1), pp.89–95.
Шиваров, Н., 1994. Взаимни трудове и общ възход. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(1), pp.89–95.
Шиваров, Н., 1998. Общественото развитие на идеята за Месия в междузаветната епоха. In А. Милтенова & Ангушева-Тиханова, А., eds. Медиевистика и културна антропология. Сборник в чест на 40-годишната творческа дейност на проф. Донка Петканова. София: Мнемозина, pp. 83–110.
Шик, И.П., 1996. Българските адверзативни съюзи от типологично гледище. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 21(4), pp.5–14.
Шилер, Ф., 1981. Върху наивната и сантименталната поезия. In И. Паси, ed. Естетика: Сборник статии, рецензии, писма. София: Наука и изкуство, pp. 575–662.

Pages

Subscribe to Syndicate