Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Цихун, Г., 1980. За определяне на генетичната, типологичната и ареалната близост на славянските езици (в частност. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.11–17.
Цицерон, М.Тулий, 1983. Избрани писма Н. Георгиева, ed., София: Народна култура.
Цойнска, Р., 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.128–129.
Цойнска, Р., 1990. Константин Босилков (1941–1989). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.128–129.
Цойнска, Р., 2001. За граматиката на Найден Геров. Българска реч, 7(2), pp.35–37.
Цонев, Б., 1996. Към правописна обнова. Българска реч, 2(4), pp.10–17.
Цонев, Б., 1985. История на българския език, София: Наука и изкуство.
Постъпленията след 1920 и до 1981 са описани у Станчев 1982.
Цонев, Б., 1919. История на българский език, София: Държавна печатница.
Включва индекси.
Цонева, Д. & Недкова, Е., 2002. Съпоставителен анализ на фонологичните системи на българския и сърбохърватския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(2), pp.24–30.
Цонева, Д., 1990. Контрастивен анализ на българския и арабския консонантизъм и изводи за практиката. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.28–32.
Цончев, Д., 1948. Родопски крепости южно от Перущица. Известия на Българското историческо дружество, 22-24, pp.249–260.
Црвенковска, Е., 2010. Влогот на Триодот во збогатувањето на црковнословенската лексика. In М. Йовчева et al., eds. Пѣние мало Геѡргию. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Георги Попов. София: Боян Пенев, pp. 238–249.
Цыхун, Г.А., 1976. К проблематике белорусско-болгарских языковых связей (Към проблематиката на белоруско-бьлгарските езикови връзки). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.88–95.

Pages

Subscribe to Syndicate