Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Илчев, П., 1980. Структурни принципи на глаголическата графика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), pp.34–36.
Влахова, Р., 2005. Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 88, pp.5–28.
Тишева, Й., 2013. Структура на разговора. Българска реч, 19(3), pp.11 – 19.
Николаев, Б., 1995. Страдателен залог в Савина книга. Българска реч, 1(4), pp.19–21.
Георгиев, П., 2006. Стохълмието и неговите центрове. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(4), pp.54–68.
Вачкова, К., 1998. Сто и петдесет години катедра по славистика в Прага. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3–4), pp.202–204.
Чешмеджиев, Д., 1993. Сто години от рождението на Франтишек Дворник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.115–117.
Чешмеджиев, Д., 1993. Сто години от рождението на Франтишек Дворник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.115–117.
Кирова, Т., 1985. Стилистични особености в употребата на българското местоимение нещо и неговите руски съответствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(2), pp.34–40.
Андрейчин, Л., 2010. Стефан Младенов (1880 – 1963). Българска реч, 16(3), pp.12 – 15.
Попов, Г. & Грашева, Л., 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, pp.119–124.
Кювлиева, В., 1983. Стефан Илчев (1898–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), pp.127–128.

Pages

Subscribe to Syndicate