Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
У
Успенский, Ф., 1909. О вновь открытых мозаиках в церкви Св. Димитрия в Солуни (с табл. І–ХХ). Известия Русского археологического института в Константинополе, 14(1), pp.1–61.
Непубликуван ръкопис
Улф, В., 2015. Литературни есета, София: Колибри.
Узунова, И., 1984. Пета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.119–121.
Уелбек, М., 2012. Карта и територия, София: Факел експрес.
Угринова-Скаловска, Р. & Рибарова, З., 1988. Радомирово евангелие, Скопje: Институт за македонски јазик.
Т
Тьонис, Ф., 1988. Общност и общество. In Г. Фотев, ed. Извори на социологията. Стара Загора: Идея.
Тъпкова-Заимова, В., 2000. Дюканжов списък. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(3), pp.21–49.
Тъпкова-Заимова, В. & Заимова, Р., 2003. Тервел – Тривелиус – Теоктист. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27(4), pp.92–98.
Тхием, Л.Куанг, 1979. Съпоставително семантичен анализ на полисемантични роднински названия в българския и виетнамския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(1), pp.42–50.
Тхием, Л.Куанг, 1979. Опит за съпоставително семантично изследване на глаголите за движение в българския и виетнамския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(5), pp.22–34.
Тхием, Л.Куанг, 1980. За някои особености на полисемията в българския и виетнамския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(6), pp.19–22.
Тулина, Т.А., 1984. Сопоставительный анализ полисемии общеславянских прилагательных в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.21–27.

Pages

Subscribe to Syndicate