Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ц
Цвайг, С., 1989. Избрани творби в пет тома, София: Народна култура.
Цветанова, М., 2010. Език, чувствителност, морал .. Българска реч, 16(1-2), pp.31 – 34.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“
Цветкова, Н. & Рошкева, Р., 2006. Сватбите в Русе през първата половина на ХХ в. In Делници и празници в живота на българина. Сборник, посветен на 30-годишнината на Етнографския музей - Варна. Варна: Зограф, pp. 383–398.
Цветкова, М., 1989. Интерпретация на вариативност при изразяване на количествена характеристика в българския и полския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(4), pp.11–17.
Цибранска, М., 1994. Глосарят в Синтагмата на Матей Властар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), pp.52–62.
Цибранска, М., 1995. Дяк Димитър Кратовски и неговият Номоканон от 1466 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), pp.91-98.
Цибранска, М., 1994. Глосарят в Синтагмата на Матей Властар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), pp.52–62.
За свѣрильць, смычетьникъ, плѧсьць, самоборьць, кръчьмьникъ и др.

Pages

Subscribe to Syndicate