Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Венкова, Ц., 2007. Тринадесета международна конференция по опорна фразова граматика (HPSG) (24–27 юли, Варна). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(2), pp.138–141.
Попов, Г., 2003. Триод. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 169–178.
Попов, Г., 2003. Триоден фрагмент. In Кирило-Методиевска енциклопедия. София: БАН, pp. 178–180.
Пиструй, К., 1986. Триод-Пентикостар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(4), pp.45–54.
Христова, И., 1994. Тропарите в Енинския апостол. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(4), pp.86–102.
Желязкова, В., 1995. Тропарите в състава на Простия пролог. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(1), pp.78–90.
Сосюр, Фде, 1977. Труды по языкознанию, Москва: Прогресс.
Герджиков, Г., 1982. Тъй нареченото преизказване и въпросът за модалните категории, които глаголът може да притежава. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(4), pp.21–38.
Димитрова, А., 2011. Търновград – духовен и книжовен център през ХIII век. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 35(2), pp.89–93.
Радева, В., 2000. Търпим или търпелив. Българска реч, 6(1–2), pp.40–41.
Флук, В., 2003. Търсенето на дистанция: Негация и негативност в литературната теория на Волфганг Изер. In А. Кьосев & Ковачев, О., eds. Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, pp. 160 – 202.

Pages

Subscribe to Syndicate