Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2012
Даскалова, К. & Пенелов, И. eds., 2012. Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия: Сборник в чест на 75-годишнината ù, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Буланин, Д., 2012. Антилатинский цикл афонских легенд и болгарский Зограф. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), pp.3–23.
Дъбравова, М., 2012. Вечният текст в образованието. Българска реч, 18(3), pp.48-56.
Артамонов, Ю. & Гипиус, A., 2012. Древнерусские надписи в Софии Константинопольской. In Славянский альманах. Москва: Индрик, pp. 41-53.
Захариева, Й., 2012. Език, култура и национална сигурност. Eзикът и културата в съвременния свят. In Сборник с материали от Международна научна конференция. Бургас, 22-23 юни 2012. Велико Търново: Знак '94, pp. 175–182.
Тотоманова, А.-М., 2012. Езикът на XIV век и съставът на Палаузовия сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), pp.24–37.
Холиолчев, Х., 2012. За личното име Сидония. Българска реч, 18(1), pp.44–45.
Отзив за книгата:Език, морал, отговорност. В. Миланов, Н. Михайлова-Сталянова (съст). София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2011, 234 с.

Pages

Subscribe to Syndicate