Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
, 1990. Творчески юбилей на проф. д-р Куйо Куев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.3–6.
Илиева, Т., 2012. Тежка загуба за чешката славистика (Зое Хауптова 1929–2012). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), pp.105–110.
Хаджиева, Е. et al., 2013. Текстове плюс, София: Гутенберг.
Златева, П., 1997. Текстовые функции лексемы one и её переводческие эквиваленты. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(3), pp.18–46.
Алексеев, А.А., 1999. Текстология славянской библии, Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин. Available at: http://krotov.info/library/01_a/le/kseev.htm [Accessed 18.05.2014AD].
Легурска, П. & Китанова, М., 2008. Тематичен речник на народния календар, София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов".
Василева, И., 1992. Темо-ремна структура и конекторен тип кохезия в английски и български научен текст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.5–12.
Благоева, Д., 1994. Темпорална валентност в полския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(3–4), pp.17–25.
Василев, В.П., 1986. Темският ръкопис – български езиков паметник от 1764 г. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 10(1), pp.49–72.
Стоянова, Ю., 2003. Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(2), pp.43–48.
Герджиков, Г., 1983. Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(5), pp.46–55.
Съдържа и прил. Генеалогията като митическа форма / Паула Филипсон ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Древноизточни митологични представи в Елада през архаическата епоха / Алфред Хойбек ; Прев. от нем. Бойко Атанасов. Хезиодовият мит за поколенията : Опит за структур. анализ / Жан-Пиер Вернан ; Прев. от фр. Глория Вълева
Панко, Т. & Ошчипко, И., 1993. Теодозий Возний (1928–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(5), p.115.
Постовалова, В., 2012. Теолингвистика в современном гуманитарном познании: Истоки основные идеи и направления. Magister Dixit: Научно-педагогический журнал Восточной Сибири, 4 (12). Available at: http://md.islu.ru/node/539 [Accessed 20.10.2014AD].
Степаненко, В., 2011. Теолингвистика в современном религиозном дискурсе. Magister Dixit: Научно-педагогический журнал Восточной Сибири, 3 (9). Available at: http://md.islu.ru/node/181.
Степаненко, В., 2012. Теолингвистика? – Да, теолингвистика!. Вестник Иркутского государственного лингвистического университета, 2(18), pp.221 – 226. Available at: http://www.islu.ru/files/rar/2012/vestnik_iglu_2yu_18_2012.pdf [Accessed 20.10.2014AD].

Pages

Subscribe to Syndicate