Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Холиолчев, Х., 2009. За русизмите преди и след .. Българска реч, 15(1-2), pp.100 – 103.
Холиолчев, Х., 2005. Писма без отговор. Българска реч, 11(3), pp.42–46.
Холиолчев, Х., 2004. Методи Лилов. Българска реч, 10(5–7), pp.5–7.
Холиолчев, Х., 2005. Писма без отговор. Българска реч, 11(2), pp.31–36.
Холиолчев, Х., 2012. За личното име Сидония. Българска реч, 18(1), pp.44–45.
Холиолчев, Х., 1981. Българските говори от Беломорска Тракия и Мала Азия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.205–213.
Холиолчев, Х., 2013. Ръст и растеж. Българска реч, 19(3), pp.111 – 112.
Холиолчев, Х., 1985. Методи Лилов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(3), pp.98–101.
Холиолчев, Х., 2014. Д-р Кирил Петров Костов. Българска реч, 20(1), pp.100-102.

Pages

Subscribe to Syndicate