Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Тишева, Й., 2013. Структура на разговора. Българска реч, 19(3), pp.11 – 19.
Влахова, Р., 2005. Структурна и семантична характеристика на някои префигирани глаголи в съвременния български език. Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 88, pp.5–28.
Илчев, П., 1980. Структурни принципи на глаголическата графика. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), pp.34–36.
Минчева, А., 1981. Структурните черти на балканския езиков съюз с оглед на съвременния български език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(3–5), pp.136–144.
Македонска, Е., 1989. Студентска конференция за Ян Гебауер в София. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), p.89.
Димитрова, А., 2005. Студийският манастир в житията на св. Теодор Студит. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(1), pp.72–83.
Караангова, М., 1976. Суфикси за емоционална оценка със специална консонантна характеристика в белоруския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.116–125.
Васильевич, А.П., 1993. Существуют ли лексические средства для описания „средней“ фигуры: сопоставительный экспериментальный анализ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(3–4), pp.67–72.
Вазов, И., 1957. Събрани съчинения, София: Български писател.
Тодоров, П., 1979. Събрани съчинения, София: Български писател.
Йовков, Й., 1976. Събрани съчинения в 6 тома., София: Български писател.
Том 1: Земляци. Край Места. Те победихаТом 2: Песента на колелетата. Старопланински легенди. Вечери в Антимовския ханТом 3: Женско сърце. Ако можеха да говорятТом 4: Жетварят. Чифликът край границатаТом 5: Албена. Милионерът. Боряна. Обикновен човекТом 6: Приключенията на Гороломов. Разкази. Статии. Писма
Хораций, К., 1992. Събрани творби Г. Батаклиев, ed., София: Народна култура.
Оди ; Песен за столетието ; Еподи ; Сатира ; Писма ; Поетическо изкуство
Cf.: Cynthia Vakareliyska
Кънчева, П., 2014. Съвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние). In Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистическо дружество, pp. 151 – 157.
Дилтай, В., 1993. Съвременната култура и философията. In И. Стефанов & Гинев, Д., eds. Идеи в културологията. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 76-93.
Тачева, В., 2014. Съвременни тенденции в езика на дисертационните трудове по медицина и здравеопазване. In Езикът във времето и пространството. София: Международно социолингвистично дружество, pp. 72 – 83.

Pages

Subscribe to Syndicate