Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
У
Угринова-Скаловска, Р. & Рибарова, З., 1988. Радомирово евангелие, Скопje: Институт за македонски јазик.
Уелбек, М., 2012. Карта и територия, София: Факел експрес.
Узунова, И., 1984. Пета научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(2), pp.119–121.
Улф, В., 2015. Литературни есета, София: Колибри.
Непубликуван ръкопис
Успенский, Ф., 1909. О вновь открытых мозаиках в церкви Св. Димитрия в Солуни (с табл. І–ХХ). Известия Русского археологического института в Константинополе, 14(1), pp.1–61.
Ухлиржова, Л., 1990. За анафората в българския език в сравнение с чешкия език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.278–285.
Ухлиржова, Л., 1992. Българското един като експонент на неопределена референтност (в съпоставка с руския и чешкия език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(6), pp.5–15.
Ф
Фабиан, Б., 2001. Ученият като читател. In А. Гергова & Даскалова, К., eds. История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 300–322.
Федер, У., 1982. Мелецкий сборник и история древнеболгарской литературы. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(3), pp.154–165.
Федер, В.Р., 2012. Плоская традиция текстов. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(4), pp.96–107.
Федер, У., 2009. Превод и традиция в православното славянство. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 33(1), pp.99–102.
Федосеева, Н., 1980. Втора всесъюзна научна конференция по теоретични въпроси на езикознанието. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(5), pp.118–120.

Pages

Subscribe to Syndicate