Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Годишник на Духовната академия, 1954–1955
Херей-Шиманска, К., 1980. Старобългарското вощага. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), pp.75–78.
С детайлното описание от Елена Уханова на най-стария препис (ГИМ Син. 262).
Рецензия за [ibib]Попов1985[/ibib]
Богданов, Б., 1992. Старогръцката литература и проблемът за четенето. In Старогръцката литература. Исторически особености и жанрово многообразие. София: Просвета, pp. 37-45. Available at: http://www.bogdanbogdanov.net/pdf/11.pdf [Accessed 4.4.2015AD].
Петков, М., 2005. Старонемски и старобългарски лични имена на -mar/-мер. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(2), pp.26–40.
Anon., 1911. Статистически годишник на Българското Царство, София: Държавна печатница.
Мавродинова, Л., 1995. Стенната живопис в България до края на XIV век, София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“.
Резюме на френски език.
Библиогр. с. 110-119 ;Рез. на рус., нем., фр. и англ. ез., прев. Елка Бакалова, Герда Минкова, Стоян Цонев, Маргарита Алексиева
Гаравалова, И., 2005. Степен на натуралност на местоименната система в съвременния български език. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 527-542.
Кювлиева, В., 1983. Стефан Илчев (1898–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(4), pp.127–128.
Попов, Г. & Грашева, Л., 1994. Стефан Кожухаров на 60 години. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18, pp.119–124.
Андрейчин, Л., 2010. Стефан Младенов (1880 – 1963). Българска реч, 16(3), pp.12 – 15.

Pages

Subscribe to Syndicate