Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Камбуров, Д., 2005. Спорът между факултетите в „История“ на Вапцаров (дискусия върху дискурсите). In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 39-53.
Кант, И., 1994. Спорът на факултетите, София: Христо Ботев.
Карпенко, Л., 1984. Способы выражения локальности в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.20–28.
Бахарев, А., 1985. Способы усиления и ослабления отрицания в болгарском языке в сопоставлении с русским и польским языками. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.24–21.
Младенова, О., 1979. Сравнителен анализ на една лексико-семантична група глаголи в българския и румънския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(6), pp.7–11.
Николова, Ц., 1983. Сравнителен анализ на най-фреквентната лексика в руската, чешката и българската разговорна реч. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(2), pp.11–18.
Попов, Г., 2004. Среднобългарският светогорски превод на Триода от първата половина на XIV в. In Преводите през {XIV} столетие на Балканите. Международната конференция София, 26–28 юни 2003. София: Горекс-Прес, pp. 173–184.
Кабакчиев, К., 1991. Средновековен художествен текст и контекст. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(1), pp.72–81.
Константинова, В., 1983. Средновековни надписи от Шуменско (ХІІ–ХV в.). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(3), pp.68–78.
Христова, И., 1987. Средствата за номинация в словата на Климент Охридски. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 11(4), pp.32–40.
Пернишка, Е. & Балабанова, Х., 1998. Среща на български и словашки учени и преводачи. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3–4), pp.204–205.
Хеншел, Х. et al., 1980. Сричкоразделянето на думите в конфронтативен аспект. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(1), pp.3–17.
Селимски, Л., 1989. Станислав Скорупка (1906– 1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), pp.125–126.

Pages

Subscribe to Syndicate