Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Тот, И., 1994. К вопросу о кирилло-мефодиевской традиции в Венгрии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), pp.3–10.
Тот, И., 1977. Кирилло-Мефодиевские традиции в средневековой Венгрии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(4), pp.20–25.
Тот, И., 1983. Болгарское четвероевангелие в Будапеште. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 7(2), pp.3–13.
Тот, И., 1984. Славяно-български заемки в унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.28–36.
Тот, И., 1977. К изучению именных форм среднеболгарских памятников. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(1), pp.55–64.
Тот, И., 1980. К изучению одноеровых памятников ХІ в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 4(2), pp.26–29.
Тотев, К., 2000. За иконографията на анонимните печати на цар Симеон (893–927). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 24(4), pp.35–52.
Тотев, Т., 1988. Епиграфски свидетелства за старобългарската писменост. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(2), pp.83–92.
Тотев, К., 1997. Още веднъж за кръста на севаст Берислав от Трапезица. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 21(1), pp.39–47.
Тотоманова, А.-М., 2012. Езикът на XIV век и съставът на Палаузовия сборник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 36(1), pp.24–37.
Тотоманова, А.-М., 2004. Към историята на българската темпорална система. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(4), pp.82–87.
Тотоманова, А.-М., 1992. Още веднъж за произхода на наречието вече. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 16(1), pp.109–113.

Pages

Subscribe to Syndicate