Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Коларова, М., 2007. Сложни вербоцентрични съществителни имена от типа глагол + съществително име в английския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 32(3), pp.24–31.
Мечкова-Атанасова, З., 1988. Сложно-съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за последица в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(2), pp.16–22.
Стоянова, Н., 2013. Смъртта и времето (Лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Карпенко, Л., 1988. Соотношение предлогов горизонтальной ориентации в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(6), pp.13–17.
Йотов, Ц., 1977. Сопоставительные исследования языков лицом к социально-речевой практике. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 2(6), pp.57–70.
Тулина, Т.А., 1984. Сопоставительный анализ полисемии общеславянских прилагательных в русском и болгарском языках. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.21–27.
Махрова, Т., 1988. Сопоставление болгарской и русской интонации в условиях двуязычия. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 13(4–5), pp.37–42.
Махрова, Т., 1989. Сопоставление текста и его перевода (на материале русского и болгарского языков). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), pp.18–24.
Христов, П.Д., 1996. Софийските графити. Българска реч, 2(3), pp.24–27.

Pages

Subscribe to Syndicate