Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Т
Толева, П., 2014. Музейната библиотека – традиции, иновативни политики и практики. Годишник на Регионалния исторически музей – Пловдив, 12, pp.33–44.
Толстой, Н.И. & Толстая, С.М., 1976. К вопросу о белорусско-(полесско-) болгарских этнолингвистических соответствиях. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 1(5), pp.79–87.
Томанова, В., 2005. Мерните единици в китайския език (в съпоставка с българския език). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 30(1), pp.22–31.
Томова, Е., 1990. Кирило-методиевски четения в Софийския университет. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 14, pp.119–121.
Томова, Е., 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.156– 160.
Томова, Е., 1991. Варшавски Златоструй от втората половина на ХV в. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 15(2), pp.54–67.
Томова, Е., 1993. Лев Александрович Дмитриев. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17, pp.121–124.
Томова, Е., 1993. Петър Динеков (1910–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 18(1), pp.156–160.
Томова, Е., 2003. In memoriam академик Франц Якопин (1921–2002). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 27, pp.101–104.
Томова, Е., 1985. Международен научен форум за Григорий Цамблак. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 9, pp.124–129.
Тончева, Е., 1983. Първа научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.95–98.
Тот, И., 1994. К вопросу о кирилло-мефодиевской традиции в Венгрии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 18(3), pp.3–10.
Тот, И., 1977. Кирилло-Мефодиевские традиции в средневековой Венгрии. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 1(4), pp.20–25.

Pages

Subscribe to Syndicate