Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Цибранска-Костова, М., 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(4), pp.25-52.
Цибранска-Костова, М., 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(4), pp.25–52.
Шатковски, Я., 1997. Славянското влияние върху немския език и неговите диалекти. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 22(4), pp.13–28.
Славова, Т., 1995. Следи от Методиев превод на библейската книга Битие. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 19(4), pp.53–70.
Порохова, О.Г., 1987. Слова гнезда град-/город- в русском и староболгарском языках (сравнительное исследование). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(1), pp.5–13.
Панайотов, В., 1988. Слово на ползу души новооткрит богомилски паметник. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 12(3), pp.113–121.
За правописа на наречията, образувани от прибавяването на предлог към други части на речта.
Парашкевов, Б., 1990. Словообразувателни парадигми при интернационализмите. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.248–252.
Радева, Х., 2010. Словото е началото на всички начала. Българска реч, 16(1-2), pp.24 – 26.
Част от „Език, чувствителност, морал – какво слушаме и как говорим“

Pages

Subscribe to Syndicate