Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
Journal Article
Шайкин, А.А., 2002. Сица знаменья не на добро. Древняя Русь: Вопросы медиевистики, 3(9), pp.105–109.
Милтенова, А., 1984. Сказание за Сивила. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 8(4), pp.44–72.
Стойчева, Р., 1990. Сказуемно определение към допълнението в немския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(6), pp.14–21.
Бъчваров, Я., 1990. Славистична съпоставителна конференция в Оломоуц. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), p.115.
Капинчева, Т., 1994. Славистични четения в София в памет на професор Иван Леков. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 19(6), pp.103–105.
Велчева, Б., 2010. Славният и нарочит Срѣдець. Българска реч, 16(1-2), pp.59 – 62.
Тот, И., 1984. Славяно-български заемки в унгарския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(5), pp.28–36.
Димитров, Р.Алвар, 1989. Славянски културни дни в Мадридския университет „Комплутенсе“. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(1), p.121.
Славова, Т., 1993. Славянски митологически компилации. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.63–76.
Шëберг, А., 1981. Славянские пергаменные отрывки в Швеции. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), pp.86–94.
Шëберг, А., 1981. Славянские пергаменные отрывки в Швеции. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(4), pp.86–94.
Куцаров, П., 1993. Славянските първоучители и Белару. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 17(3), pp.100–114.
Билярски, И. & Барабаш, Е., 2005. Славянските ръкописи от Ставрополеос (Букурещ). Palaeobulgarica / Старобългаристика, 29(1), pp.84–106.
Цибранска-Костова, М., 2008. Славянският Псевдозонар. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 32(4), pp.25–52.

Pages

Subscribe to Syndicate