Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6011 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Х
Хаджиева, Е. et al., 2012. Разбирам и говоря, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. et al., 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Хаджи, В.Пожга, 2003. Хърватски и словенски език в контраст. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 28(3), pp.22–35.
Ф
Фьойе, Ж., 2003. Академично слово. Българска реч, 9(2), pp.5–10.
Фуко, М., 1998. Надзор и наказание. Раждането на затвора, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Фуко, М., 1996. Археология на знанието, София: Наука и изкуство.
Фуко, М., 2003. За другите пространства. Литературен вестник, pp.12-13.
Фром, Е., 1992. Бягство от свободат, София: Христо Ботев.
Фром, Е., 2006. Душевно здравото общество. In Съчинения в 11 тома. София: Захарий Стоянов.
Фройд, З., 1991. Ерос и култура, Плевен: Евразия-Абагар.
Фомина, Л.Ф., 1982. Названия созвездий в древнеболгарских памятниках. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 6(4), pp.32–36.
Флук, В., 2003. Търсенето на дистанция: Негация и негативност в литературната теория на Волфганг Изер. In А. Кьосев & Ковачев, О., eds. Четенето в епохата на компютри, медии и Интернет. София: Фигура, pp. 160 – 202.
Флорин, С., 1981. Дължината на думата в английския, немския, руския и българския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 6(2), pp.12–30.
Филчева, С.X., 1987. Библиография на трудовете на Моско Москов. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 12(4), pp.107–115.

Pages

Subscribe to Syndicate